Vad ska man beakta när man lämnar ett anbud?

Anbudet ska alltid lämnas via det elektroniska konkurrensutsättningssystemet. Anbud som lämnats på annat sätt godkänns inte.

Om anbudsbegäran är oklar, innehåller motstridiga uppgifter eller väcker frågor och är flertydig, ska anbudsgivaren ställa frågan via det elektroniska systemet. För att säkerställa ett jämlikt bemötande av anbudsgivarna besvaras inga frågor som ställts på annat sätt. Frågor kan ställas inom perioden som anges i anbudsbegäran, inte längre efter utgången av tidsfristen för frågor.

Tolka aldrig, fråga! Genom att fråga undviker du eventuella fel, till exempel ett bristfälligt eller oklart anbud, som kan leda till att anbudet förkastas. Ställ frågor, särskilt om du lämnar ett anbud för första gången.

Bifoga ingenting överflödigt i anbudet! Bifoga ingenting annat i anbudet än de bilagor som nämns i anbudsbegäran. Bifoga inte till exempel en egenskriven anbudshandling, eftersom uppgifterna i dem kan tolkas som att man vill ställa egna villkor, vilket leder till att anbudet förkastas.

Vi har underlättat inlämnandet av anbud, då vi inte kräver uppladdning av de dokument som krävs för att visa att skäl för uteslutning inte föreligger och att kvalifikationskraven uppfylls, utan vi ber den valda aktören presentera dessa först efter att upphandlingsbeslutet har fattats och innan avtalet utarbetas. Detta underlättar då anbudsgivaren ska lämna sitt anbud.