Organisation och beslutsfattande

Brahestads stads organisation består av stadsorganisationen och koncernförvaltningen. Beslutsfattandet baserar sig på kommunstrategin, budgeten och stadsfullmäktiges beslut.

Organisation

Brahestads stadsorganisation består av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, revisionsnämnden, nämnden för den byggda miljön, framtidsnämnden, utvecklingsnämnden och stadens anställda.

Staden leds av stadsdirektören som lyder under stadsstyrelsen. Sektordirektörerna lyder under stadsdirektören.

Koncernförvaltningen leder, styr och övervakar hela stadskoncernen. Koncerntjänsterna leds av stadsdirektören och under stadsdirektören lyder ekonomidirektören.

Beslutsfattande

I Brahestad baserar sig beslutsfattandet på kommunstrategin, ekonomiplanen, budgeten och stadsfullmäktiges beslut.

Stadsfullmäktige (stadsfullmäktigens sammansättning på finska) utses av invånarna och är det högsta beslutsfattande organet i staden. Brahestads stadsfullmäktige består av 43 fullmäktigeledamöter. Stadsfullmäktige beslutar om verksamheten i kommunen och kommunens ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar sina befogenheter genom bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen (stadsstyrelsens sammansättning på finska) leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen ansvarar till exempel för beredning, verkställande och laglighetsövervakning av stadsfullmäktiges beslut. Dessutom sköter stadsstyrelsen samordningen av kommunens verksamhet, ägarstyrningen, personalpolitiken och ordnandet av riskhanteringen.

Putsad tvåvåningsbyggnad från 1800-talet.
Brahestads rådhus. Bild: Päivi Kurola.