Klientavgifter

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fastställs enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (i kraft från den 1.3.2017). Avgiften som tas ut för småbarnspedagogiken baserar sig på familjens storlek och inkomster och antalet reserverade timmar per månad.

Familjens storlek, inkomstgränser och avgiftsprocent
Antalet personer i familjen Inkomstgräns euro/månad Högsta avgiftsprocent
2 3874 10,7 %
3 4998 10,7 %
4 5675 10,7 %
5 6353 10,7 %
6 7028 10,7 %

Om familjestorleken är över sex (6) personer, höjs inkomstgränsen som utgör avgiftsgrunden med 262 euro för varje tillkommande minderårigt barn i familjen.

Om samma familj har fler barn i den kommunala småbarnspedagogiken, beräknas en syskonrabatt för familjens klientavgifter. För det yngsta barnet som deltar i dagvården fastställs klientavgiften enligt tabellen ovan. För nästa barn i åldersföljden fastställs en avgift som uppgår högst till 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för varje efterföljande barn är högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men barnets småbarnspedagogik ordnas endast i en kommun, fastställs avgiften utifrån inkomsterna i den familj hos vilken barnet är folkbokfört. Undantag från detta är en situation där endast en av vårdnadshavarna behöver småbarnspedagogiken. Då fastställs avgiften utifrån inkomsterna i denna vårdnadshavares familj.

Tabell över timgränser
Tid i dagvården/inom småbarnspedagogiken per månad som reserverats för barnet Avgiftsprocent från månadsavgiften för heltidsvård 
över 151 h / över 35 h per vecka 100 %
126-150 h 90 %
106-125 h 80 %
86-105 h 70 %
66-85 h / n. 20 h per vecka 60 %
under 65 h 50 %

Familjen räknar ut och reserverar det antal timmar inom småbarnspedagogiken som behövs för barnet. Avgiften fastställs utifrån antalet reserverade timmar enligt tabellen ovan.

Förskoleundervisningen, som ordnas 700 h/år, 19 h/vecka, är kostnadsfri. Dagvården som behövs utöver förskoleundervisningen är avgiftsbelagd och dagvårdsavgiften fastställs med hjälp av tabellerna ovan. För barn i förskoleundervisning gäller dessutom följande tabell över timgränser under förskoleundervisningen:

Förskoleundervisningens timme tabel
Dagvårdstid i månaden som reserverats för barnet utöver förskoleundervisning Avgiftsprocent från månadsavgiften för heltidsvård
30 h 35 %

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken tas ut en gång i månaden och för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår. Den högsta avgiften som tas ut är 295 €. Om barnets månadsavgift är under 28 €, tas avgiften inte ut. Slutsumman avrundas till euro.

Avgiften för lekverksamhet är 40 € per barn och termin.

Dröjsmålsräntan för avgiften är 10 procent och den är utmätningsbar utan ett domstolsbeslut.

Betalningsarrangemang för dagvårdens fakturor: tfn 040 135 6767

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (på finska)

Avgiftsräknare för småbarnspedagogiken (på finska).

Barnet spelar med legioner.
Foto: Pixabay.

Mera information
Sekreterare
Maisa Haapakoski
Tfn. 044 439 4377
maisa.haapakoski [at] raahe.fi