Information om planläggning

Planläggning är stadsplaneringens viktigaste redskap. Genom planläggning styrs placeringen av olika funktioner inom stadens område. Planläggningssektorn övervakar också bland annat lagefterlevnaden vid markanvändning och byggande.

Planläggningsprogrammet

Aktuella och kommande arbeten inom planläggningen sammanställs i ett planläggningsprogram (planläggningsöversikt) som upprättas årligen. Med översikten informerar man om planläggningsärenden som är anhängiga i kommunen och landskapsförbundet eller som snart kommer att anhängiggöras. Markanvändnings- och bygglagen bestämmer översiktens innehåll och stadsstyrelsen godkänner handlingen.

Övriga informationskanaler är det material som publiceras på denna webbplats, kommunens anslagstavla och kungörelser i lokaltidningarna om planetapperna. Dessutom skriver lokaltidningarna artiklar om aktuella planläggningsfrågor.

Planläggningsprocessen

I planläggningen måste man alltid beakta innehållet i högre plannivåer över den plan som utarbetas. Den högsta nivån som styr markanvändningen är de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Dessa styr framför allt landskapsplanerna. Landskapsplanen i sin tur måste beaktas när en generalplan utarbetas. I landskapsplanen anges de mål som ska beaktas i den fortsatta planeringen och som har betydelse på riksnivån, landskapsnivån eller den regionala nivån. En generalplan kan upprättas antingen för kommunens hela område eller som en delgeneralplan som styr markanvändningen inom olika slags områdeshelheter och planeringen av den. En generalplan kan styra byggandet i område som saknar detaljplan, exempelvis bostadsbyggande i glesbygden eller byggande av vindkraft. Den generalplan som gäller på Brahestads område består av delgeneralplaner. Den gällande generalplanen styr upprättandet av detaljplaner, vilket är den mest detaljerade planläggningsnivån.

Planläggningsprocessen delas in i anhängiggörandet, utkastskedet och förslagsskedet. Planläggningsprocessen avslutas när planförslaget godkänns och planen träder i kraft. I Brahestad beslutas handläggningen av planläggningsprocesser av utvecklingsnämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Planen godkänns av stadsfullmäktige. Planläggningsprocessen beskrivs i det program för deltagande och bedömning som publiceras i samband med varje planläggningsarbete som anhängiggörs. Som namnet antyder, presenterar programmet bland annat möjligheterna att delta i planläggningen och tidpunkterna för det.

Hav, på bakgrunden ön.
Havsutsikt till ön Taskun. Originalbild: Leena Törmälä.