Skolpsykolog

Målet med skolpsykologens arbete är att främja hela skolgemenskapens välbefinnande, stärka de ungas psykiska välbefinnande och erbjuda dem hjälp i studierna. Arbetet på gymnasieskolor är dessutom förebyggande arbete, bland annat i form av besök på studievägledningslektioner. Skolpsykologens arbete omfattar ett helhetsbetonat stöd för eleven samt påverkan på hens självkänsla, motivation, psykiska svårigheter och social överlevnad. Psykologens arbete omfattar dessutom undersökning av elevernas inlärningssvårigheter och planering av stödåtgärder samt bedömning och vård av elevernas mentala problem samt vid behov hänvisning till fortsatt vård. I vårdarbetet betonas särskilt problem relaterade till studierna. Arbetet utförs i samarbete med eleven, elevens föräldrar och lärare samt vid behov även andra samarbetsparter. I huvudsak hänvisas eleverna till skolpsykologens mottagning via skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller specialläraren.