Skolkurator

Skolkuratorverksamheten består av att stödja eleven och samarbeta med vårdnadshavarna, lärarna och elevens övriga sociala nätverk.

Målet med arbetet är att ge stöd i att klara studierna, stödja elevens psykiska och sociala välbefinnande och en positiv övergripande utveckling. Skolkuratorn deltar i skolornas elevvård, håller samtal individuellt och i grupper, utreder möjligheterna till de individuella undervisningsarrangemang som eleven behöver och skapar vid behov sociala nätverk till stöd för eleven. Vid behov hänvisar skolkuratorn eleven till fortsatt vård eller till andra stödåtgärder. Kuratorn kan dessutom hjälpa elever i övergångsskeden under utbildningen.

Ansvarig skolkurator

Den ansvariga skolkuratorns tjänster finns tillgängliga för alla läroanstalter och daghem. Den ansvariga skolkuratorns arbetsuppgifter omfattar bland annat att vid behov agera arbetspar till skolkuratorn, skolpsykologen och skolhälsovårdaren, erbjuda konsulthjälp i barnskyddsärenden och man kan kontakta hen i brådskande ärenden som kräver kuratorhjälp när den egna enhetens skolkurator är frånvarande.