Stöd för lärandet och skolgången

Varje barn har rätt till undervisning av hög kvalitet och stöd för lärandet och skolgången.

Om eleven får problem med lärandet eller skolgången, ska hen ges mångsidigt stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Stödet för lärandet och skolgången ordnas i första hand i elevens närskola. Om närskolan inte kan erbjuda eleven tillräckligt stöd, hänvisas hen till att studera i stadens gemensamma grupper för särskilt stöd. Man strävar efter att i samarbete med elevvården och vårdnadshavarna hitta den mest lämpliga studieplatsen för eleven.

Stödet delas in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.