Skolhälsovård

Brahestadsregionens välfärdssamkommun ansvarar för elevernas och studerandenas hälsovård.

Skol- och studenthälsovården är en del av elevvården, med vilken man avser främjande och upprätthållande av de studerandes studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödjande verksamheter. Skolelevers välbefinnande och hälsa följs upp med hjälp av individuella hälsokontroller och -planer. Skolhälsovårdaren träffar barnet och vårdnadshavaren vid barnets sexårskontroll innan skolgången inleds. Grundskoleeleverna genomgår en hälsokontroll årligen. Av hälsokontrollerna är tre omfattande hälsokontroller (årskurs 1, 5 och 8–9). På hälsovårdarens mottagning hålls.