Lautakunnat

Hallinnonuudistuksen myötä Raahen kaupungin toimielinten/lautakuntien määrä on vähentynyt merkittävästi. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi Raahessa toimii 1.6.2017 lukien kolme lautakuntaa, rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta. Näiden lautakuntien lisäksi kaupungin toimielimiä tulevat olemaan suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat vammais- ja vanhusneuvostot, nuorisovaltuusto ja lähidemokratiahallitus. Mahdollisia toimikuntia ja jaostoja perustetaan tarpeen mukaan.

Toimielimet 1.6.2017 lukien

Tarkastuslautakunta (hallintosääntö 9 §)

Tarkastuslautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta valtuustoon vaaleilla valitusta ryhmästä.

Rakennetun ympäristön lautakunta (hallintosääntö 25 §)

11-jäseninen rakennetun ympäristön lautakunta toimii luonnonsuojelulain, jätelain, vesiliikennelain, maastoliikennelain, ulkoilulain, maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain ja kunnossapitolain tarkoittamana toimielimenä.
Rakennetun ympäristön lautakunta nimeää lisäksi viisijäsenisen lupa- ja valvontajaoston, joka toimii em. lakien tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

Tulevaisuuslautakunta (hallintosääntö 26 §)

11-jäsenisen tulevaisuuslautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Kehittämislautakunta (hallintosääntö 27 §)

11-jäseninen (seudullisia asioita käsiteltäessä 15-jäseninen, seudullisten asioiden käsittelyyn Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta valitsevat kumpikin 2 jäsentä) Kehittämislautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi meneviin asemakaavoihin, elinkeinojen kehittämiseen ja toimitilaratkaisuihin, elinkeinostrategian laatimiseen, kaupunkimarkkinointiin ja viestintään, matkailuun kehittämiseen sekä seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat.

Lähidemokratiahallitus (hallintosääntö 12 §)

9-jäseninen lähidemokratiahallitus kootaan neljän alueen (Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirit) edustajista, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lähidemokratiahallitus toimii virallisena kanavana, jonka kautta kaupungin eri alueita koskevat asioiden vireillepanot käsitellään ja tiedotetaan. Lähidemokratiahallitus kokoaa aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle, jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan ja jatkaa Sofy-toimintaa sekä järjestää säännöllisiä asukastapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lähidemokratiahallitus toimii kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten edesauttajana.