Kiusaamisen vastainen teemavuosi Raahen kouluissa

Raahen kouluissa aloitetaan yhteistyössä Nuorisopalveluiden ja Ankkuri-tiimin kanssa kiusaamisen vastainen teema lukuvuodelle 2022-2023. 

Kampanjan työnimi “Ei läpälläkään - loppu kiusaamiselle” kertoo jo oleellisimman kampanjan sisällöstä. 

Teemavuosi alkaa ensimmäisellä kokonaisella kouluviikolla koulurauhan julistuksella koulukohtaisissa tilaisuuksissa. Ankkuri-tiimin työntekijöitä jalkautuu koulurauhan julistuksiin kaikille kouluille. Ankkuritiimi on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluva asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Koulurauhan julistus on Koulurauha-ohjelmaan kuuluva perinteinen kouluvuoden aloitus.

Kampanjan aikana kouluilla lisätään tietoisuutta siitä, miten kiusaaminen vaikuttaa yksittäisiin oppilaisiin, luokkaan ja koko kouluyhteisöön, koulun työntekijöihin ja oppilaiden huoltajiin. Tarkoituksena on herättää kaikki huomaamaan, että koulun tulee olla kaikille henkisesti ja fyysisesti turvallinen, hyvinvoiva yhteisö, jossa jokaisella on työrauha. Yhteisöllisyys ja koko yhteisön hyvinvointi on sen jokaisen jäsenen yhteinen tavoitetila, jonka eteen kaikkien tulisi tehdä töitä. Haluamme tarjota lapsille eväitä, joilla he voivat itsekin madaltaa riskiä tulla kiusatuksi tai kiusaajaksi. Samalla aktivoidaan koteja ja vapaa-ajan toimijoita osallistumaan kiusaamisen vastaiseen työhön koulujen tukena.

Alkavan lukuvuoden aikana kouluissa otetaan käyttöön uusia työkaluja sekä kiusaamistilanteisiin puuttumisen tueksi, mutta myös yhteisöllisyyden sekä tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia tuetaan edelleen mm. hyvinvointiohjaajien rakentaman Hyvän tuulen askeleet -vuosikellon teemoilla.

Raahessa on kehitetty kiusaamistilanteiden selvittelyyn yhteinen toimintamalli, joka kulkee käsi kädessä jo pitkään käytössä olleen kasvatuskeskustelumallin kanssa. Yhteiset toimintatavat sekä kiusaamiseen puuttumisessa että sen estämisessä selkeyttävät koulujen arkea ja luovat yhdenvertaisuutta kaikille kouluille. Kiusaamistilanteiden selvittelyssä korostetaan yhteistyön merkitystä, sekä sitä, että kaikkien aikuisten tulisi olla samalla puolella. Jokaisen tahtotilana tulisi olla kiusaamisen loppuminen. Kaikki koulun aikuiset sitoutuvat puuttumaan havaitsemaansa kiusaamiseen. Koulut eivät voi kuitenkaan vaikuttaa yksin. Vanhempien hyvä keskinäinen yhteistyö sekä kodin ja koulun sujuva aktiivinen yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä sekä kiusaamisen ehkäisemisessä että kiusaamistilanteisiin puuttumisessa. Myös Ankkuri-tiimi on mukana kiusaamistilanteiden selvittelyssä, mikäli tarvitaan koulun ulkopuolisia tukitoimia.

Somessa tapahtuva kiusaaminen on yhtä haitallista kuin näkyvä kiusaaminen. Usein kiusaamistilanteet eri viestintävälineiden kautta paisuvat ristiriitatilanteiksi ja niiden selvittely vie paljon aikaa ja energiaa. Vanhempien tulisi olla aktiivisesti tietoisia siitä, mitä lapset somessa tekevät tai viestivät. Tilanteet tulisi pystyä hoitamaan aikuisten avustuksella mahdollisimman pian, jotta ne eivät kasvaisi ja siirtyisi kouluun. Tärkeä muistiohje on, että somessa sanotaan vain sellaisia asioita, jotka voidaan sanoa myös kasvotusten.

Kampanjan vaikuttavuuden lisäämiseksi haluamme haastaa myös vapaa-ajan toimijat mukaan kiusaamisen vastaiseen kampanjaan. Urheiluseurojen, yhdistysten ja harrastustoiminnan tarjoajien toivotaan liittyvän mukaan kampanjaan ja tekevän kampanjan teemaa näkyväksi omassa toiminnassaan ja viestinnässään.

Tehdään yhdessä loppu kiusaamiselle!

Kuva: WTF Desing Oy.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa