Sinun oikeutesi

Tietosuojalla tarkoitetaan perusoikeutta, joka turvaa oikeuksiesi ja vapauksiesi toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojaoikeuksien toteutumista. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tietoturvallinen toiminta on yksi tietosuojan toteuttamisen keinoista. Tietoturvaratkaisuilla suojataan tietoaineisto (sähköinen, paperi, puhe) ja tietojärjestelmät. Tiedot saavat olla vain niiden käytössä, joilla on siihen oikeus (luottamuksellisuus). Tiedon pitää myös olla käytettävissä tarvittuun aikaan (käytettävyys), oikeassa muodossa ja muuttumattomana (eheys).

Mahdollisuus valvoa henkilötietojen käsittelyä

Tietojen tarkastusoikeus
Tietosuojaselosteissa on kerrottu millaisia tietoja rekistereihin kerätty, ja mitä käyttötarkoitusta varten. Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin, ja tarvittaessa varmistaa, että häntä koskevat tiedot ovat oikein rekisterissä.
Tiedot toimitetaan pyytäjälle kuukauden kuluessa, mutta mikäli tietopyyntö on erityisen laaja tai monimutkainen, tietojen toimittamisen määräaika on kolmen kuukauden kuluttaua alkuperäisen pyynnön esittämisestä. Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, rekisteröidylle annetaan kirjallinen selvitys jossa käy ilmi kieltäytymisen perusteet sekä mahdollisuus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua. Oikaisu voi olla virheellisten tietojen korjaus, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen poisto tai puutteellisten tietojen täydentäminen.
Jos oikaisupyyntö on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Tässä tilanteessa rekisteröidylle kerrotaan kieltäytymisen syyt joiden on perustuttava lakiin. 
 
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustilanteissa oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan kokonaan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tilanteissa, joissa tietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisten tehtävin hoitamisessa tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämisessä. Henkilötietojen käsittelyssä ja niiden säilytyksessä noudatetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmaa sekä viranomaisten antamia säilytysaikaohjeita. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käytön rajoittamista tai vastustaa tietojen käyttöä. Tietojen käytön rajoittamista voi vaatia esimerkiksi siinä tilanteessa, että tiedot ovat virheellisiä. Tietojen käytttöä voi vastustaa, jos rekisteröidyllä on jokin henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä erityinen syy. 

Jos rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, on sen mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava rajoittamisesta kaikille niille tahoille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus siirtää tietoja ei koske sellaista henkilötietojen käsittelyä joka on tarpeen yleisen edun vuoksi tai julkisen vallan käytössä. Mikäli henkilötietoja käsitellään jollakin muulla perusteella, rekisteröity voi pyytää häntä koskevat tiedot ja halutessaan siirtää ne toiseen rekisteriin tai järjestelmään.
Oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle tietosuojapoikkeamasta
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos hän epäilee että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai virheitä. Ensin on syytä kuitenkin olla yhteydessä rekisterinpitäjään, ja tehdä sinne oikaisupyyntö. Tietosuojavaltuutetun sivuilla on tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekoon, linkki tämän sivun alaosassa.

 

Henkilötietojen tarkastus- ja oikaisupyyntö

Jos haluat tarkistaa tai oikaista henkilötietojasi, täytä henkilötietojen tarkastus- tai oikaisupyyntölomake. Löydät lomakkeen Aineisto- ja tietopyynnöt -sivulta. Toimita lomake allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Raahen kaupungin kirjaamoon (Rantakatu 50, Raahe).

Saat tarvittaessa lisätietoja oikeuksistasi tietopalvelusuunnittelijalta, puh. 040 135 6791, eija.karajaoja [at] raahe.fi.