Pitkäkari-Pikkulahti ympäristöselvitys 2018

Pitkäkari - Pikkulahden ympäristöselvitys laaditaan alueen maankäytön suunnittelun lähtötiedoksi. Alueelle laaditan parhaillaan Pikkulahden (Akm 240) ja Kaupunginlahden rannan (Ak 215) asemakaavoja.

Pitkäkari-Pikkulahden ympäristöselvitys vastaa ensisijaisesti yleiskaavan selvitystarvetta. Kokonaisuuteen sisältyy luontoselvitys, muinaisjäännösinventointi, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, maaperä- ja rakennettavuusselvitys, vesistö- ja rannikkotulvaselvitys, liikenneselvitys ja verkoston kehittämistarpeet sekä yhdyskuntateknisen huollon verkostoselvitys ja sen kehittämistarpeet. Selvitysalue on jaettu osa-alueisiin. Osa-alueiden 1 ja 2 osalta selvitykset tarkennetaan tarvittavilta osin vastaamaan asemakaavoituksen tarkkuutta.

Selvitystä laati  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Työ valmistui vuoden 2018 lopussa.

Päivämäärä

Kuvassa on piirretty ortoilmakuvaan Pitkäkari-Pikkulahden ympäristöselvitysalueen ja sen osa-alueiden rajaukset.
Pitkäkari-Pikkulahden ympäristöselvitysalueen rajaukset ortoilmakuvassa. Kuva: Maanmittauslaitos.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen