Kartta- ja paikkatietopalvelut

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatiedon visuaalinen esitys on usein kartta, mutta se voi olla myös tilastotietoa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää paikkatietokantaa, josta voidaan tuottaa erilaisia kartta-aineistoa, kuten suurimittakaavaista kantakarttaa ja erilaisia teemakarttoja. Karttatuotteita saa sekä tulosteina, että numeerisina aineistoina. 

Analyysit

Paikkatietokannassa ja rekistereissä olevien sijaintitietojen avulla voidaan tehdä erilaisia sijaintiin perustuvia selvityksiä, joissa lasketaan esimerkiksi etäisyyksiä, verrataan erilaisia alueita keskenään tai tuotetaan tietoja tietyn vyöhykkeen, etäisyysalueen tai asiakkaan omien aluejakojen perusteella. Tuloksia voidaan esittää kartalla, tilastoina ja/tai myös www-karttana tai sovelluksena. Analyysejä tehdään pääasiassa kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.  

Osoitteet

Osoitekohde yksilöidään liittämällä kadun tai tien nimeen osoitenumero, jonka kunta antaa.

Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, esimerkiksi venevalkamille, laitureille tai muille yksilöitäville paikoille.

Osoitejärjestelmän valmistelu, toteuttamisen ohjaaminen ja pääosin myös toteuttaminen on kunnan tehtävä. Kunta päättää käytettävästä osoitejärjestelmästä.

Kunta ei vastaa osoitejärjestelmän tai yksittäisen osoitteen muuttamisen, yrityksille tai asukkaille, aiheuttamista kustannuksista.

Asemakaava-alueen osoitteet

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron osoitejärjestelmää. Jokaiselle tontille tai rakennuspaikalle annetaan osoitenumero kadun varrella.

Raahessa osoitenumerona käytetään paritonta numeroa kadun tai tien oikealla puolella ja parillista numeroa kadun tai tien vasemmalla puolella tien alkupisteestä katsoen. Vihannin alueella parittomat numerot ovat kadun tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella. 

Asemakaava-alueella osoitenumerointi voi muuttua asemakaavan ja/tai tonttijaon laatimisen yhteydessä. Tontti voidaan esimerkiksi jakaa useampaan osaan, jolloin koko kadun osoitenumerointia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Osoitenumero joudutaan tällöin jakamaan muodostuville kiinteistöille siten, että osoitenumero saa lisäksi pienet kirjainosat, esimerkiksi 2a ja 2b.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa 10-jakoista osoitejärjestelmää. Osoitenumero määräytyy liittymän tai rakennuspaikan sijainnin etäisyydestä tien alkupisteeseen. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero eli 100 m tien alkupisteestä on osoitenumerona 10. 

Haja-asutusalueella osoitenumero annetaan pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydessä, kun kyse on uudisrakentamisesta.

Saarissa olevan rakennuspaikan lähiosoite muodostuu saaren nimestä ja osoitenumerosta. Numerointi määritetään saaren pohjoiskärjestä myötäpäivään rantaviivaa pitkin lasketusta 10-jakojärjestelmän mukaisesta etäisyydestä. Rantaan ulottumattoman rakennuspaikan osoite määritetään kohdistamalla rakennuksen sijainti kohtisuoraan rantaviivaan.

Saaren lähiosoitteen lisäksi kunta antaa mantereella oleville laitureille ja vastaaville kulkupaikoille saareen osoitteet. Kulkupaikan osoitetta tarvitaan opastettaessa kulkemista saareen.

 

Yhteystiedot

Matias Vänttilä
paikkatietoinsinööri
puh. 044 439 3616
matias.vanttila [at] raahe.fi

Vesa Kantola
karttateknikko
puh. 040 135 6815
vesa.kantola [at] raahe.fi

Leila Keränen
toimistosihteeri
puh. 040 135 6817
leila.keranen [at] raahe.fi

Marjaana Mankinen
paikkatietokäsittelijä
puh. 040 135 6980
marjaana.mankinen [at] raahe.fi

Soili Miilukangas
projektityöntekijä
puh. 040 135 6968
soili.miilukangas [at] raahe.fi