Opetuksen kehittäminen

HATARA - Harrastus taskuun Raahessa

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa sekä maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoiminta on oppilaslähtöistä, säännöllistä eikä vaadi aikaisempaa harrastuneisuutta. HATARA - hankkeessa järjestetään yhteensä noin 1000 oppilaalle mielekästä toimintaa koulupäivän yhteyteen. Hankkeessa pyritään tavoittamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole vielä harrastuksia.

Lukuvuonna 2021-2022 hankkeessa mukana ovat Vihannin yhtenäiskoulu, Koivuluodon koulu (Kummatin ja Ollinsaaren toimipisteet), Olkijoen koulu, Haapajoen koulu ja Harakkamäen koulu. Harrastukset järjestetään koululla tai sen välittömässä läheisyydessä, joten toimintaan on helppo tulla mukaan. 

Hanketta koordinoivat Raahen kaupungin hyvinvointiohjaajat.

HATARA - hankkeen instagram

  Lukuliekki -hanke

  Lukuliekki -hankkeen avulla on tarkoitus innostaa lapsia kirjojen maailmaan, kuuntelemaan ja lukemaan ja sitä kautta innostumaan lukemisesta. Hankkeen avulla mahdollistetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen kirjallisuuskasvatusta ja tehdään lukemisesta mukava elämäntapa kaikille lapsille. Pyrkimyksenä on aloittaa varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen aikana pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ, jotta lapset innostuvat ja omaksuvat lukemisen harrastuksekseen. Lisäksi oppimisympäristöjä kehitetään lukemiseen kannustavaksi.
  Hankkeen avulla lisätään resursseja lukemisen opettamiseen ja S2-oppilaiden suomen kielen lukutaidon kehittämiseen ja järjestetään kouluille lukukerhotoimintaa. Pitkien välimatkojen vuoksi osa kaupungin lapsista ei pääse kirjastoon säännöllisesti, hankkeen avulla mahdollistetaan kirjastokäynnit koulupäivän aikana tai pyritään tuomaan kirjastokasvatusta kouluille.
  Hankkeessa mukana ovat varhaiskasvatuksen yksiköt, sekä Haapajoen, Harakkamäen, Honganpalon, Koivuluodon ja Tikkalan koulut.

  Tutor tueksi tunnille -hanke

  Hankkeen tavoitteena on laajentaa sekä vahvistaa jo aloitettua tutortoimintaa ja hyväksi havaittuja käytänteitä, antaa tukea teknologiaosaamiselle. Tarkoitus on tutortoiminnan myötä kehittää uusia toimintamalleja sekä edelleen toimintakulttuuria ja arviointia, uusilla työkaluilla. Toiminnalla halutaan edistää uuden opetussuunnitelman toteutumista kouluissa ja uuden pedagogiikan käyttöönottoa.

  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke

  Esi- ja perusopetuksessa kannetaan huolta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin tekijänä pidetään oppilaan mahdollisuutta opiskeluun lähikoulussa. Tavoitteen toteutumiseksi perusopetukseen on palkattu resurssiopettajia ja lisätty jakotunteja. Koulunkäynninohjaajan työn avulla edistetään monen oppilaan mahdollisuuksia opiskella lähikoulussa. Erityisesti tuesta hyötyvät maahanmuuttajataustaiset oppilaat, sekä ne oppilaat, joilla on haasteita toiminnanohjauksen tai käyttäytymisen suhteen.

  Muualla verkossa