Opetuksen kehittäminen

Tutor tueksi tunnille -hanke

Hankkeen tavoitteena on laajentaa sekä vahvistaa jo aloitettua tutortoimintaa ja hyväksi havaittuja käytänteitä, antaa tukea teknologiaosaamiselle. Tarkoitus on tutortoiminnan myötä kehittää uusia toimintamalleja sekä edelleen toimintakulttuuria ja arviointia, uusilla työkaluilla. Toiminnalla halutaan edistää uuden opetussuunnitelman toteutumista kouluissa ja uuden pedagogiikan käyttöönottoa.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke

Esi- ja perusopetuksessa kannetaan huolta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin tekijänä pidetään oppilaan mahdollisuutta opiskeluun lähikoulussa. Tavoitteen toteutumiseksi perusopetukseen on palkattu resurssiopettajia ja lisätty jakotunteja. Koulunkäynninohjaajan työn avulla edistetään monen oppilaan mahdollisuuksia opiskella lähikoulussa. Erityisesti tuesta hyötyvät maahanmuuttajataustaiset oppilaat, sekä ne oppilaat, joilla on haasteita toiminnanohjauksen tai käyttäytymisen suhteen.

Muualla verkossa