Tehostettu ja erityinen tuki

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea. Se voi koostua useista päällekkäisistä tukimuodoista. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja on opettajan laatimaan pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen järjestämiseksi oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppimissuunnitelma. Tehostetun tuen muodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa.

Erityinen tuki

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. 

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen.

Erityisen tuen järjestämiseksi oppilaan tilanteesta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Tarvittaessa käytetään asiantuntijalausuntoja apuna. Erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tehdään hallintopäätös. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä joskus ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä tai tehostetun tuen antamista. Tällöin tarvitaan psykologinen tai lääketieteellinen arvio siitä, että oppilaan opetusta ei voida antaa muuten vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Erityisestä tuesta tehdään uusi päätös aina toisen ja kuudennen luokan lopulla sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Erityisessä tuessa tukimuodoista korostuvat erityisopetus, oppilashuollon tuki, ohjaus- ja tukipalvelut, avustajapalvelut ja apuvälineet. Mikäli erityistä tukea ei voida järjestää osana muuta opetusta osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, niin opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan erityisluokassa.

Osa-aikainen erityisopetus

Raahessa erityisopetusta voi saada osa-aikaisena erityisopetuksena muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisten erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.

Erityisluokat

Erityisluokkia toimii Antinkankaan, Lampinsaaren, Pattasten, Merikadun, Vihannin yläkoulu ja Saloisten kouluilla.

Erityisluokassa opiskelevan oppilaan kotiluokka on erityisluokka, josta hän integroituu omien kykyjensä mukaan yleisopetuksen yhteistyöluokkaan. Osa erityisluokista toimii kiinteästi yhdessä yleisopetuksen luokan kanssa niin sanottuna inkluusioluokkana. Vaikeimmin kehitysvammaisille toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille on oma erityisluokka Antinkankaan koululla.

Pedagogisen tuen koordinaattori
Anita Paani
Puh. 040 839 9002
anita.paani [at] raahe.fi