Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan yhteinen rakennusjärjestys päivitetään. Raahen kaupunki aloittaa rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteistyössä Siikajoen kunnan kanssa. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut ajankohtaiseksi.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä siten, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön rakentumisen ohjausvälineenä. Tavoitteena on myös keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta.

Rakennusjärjestyksen päivitystyötä tehdään yhteistyönä Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa. Päivitystyötä koordinoi johtava rakennustarkastaja.

Yleistä rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys ja sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville helmikuussa 2019

Rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitetaan ilmoittamalla työn vireille tulosta ja asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/rakennusjärjestyksen päivittäminen

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen      23.5.2019

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen      25.11.2019

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville helmikuussa 2020

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto on päättänyt 14.01.2020 § 3 asettaa rakennusjärjestysluonnoksen yleisesti nähtäville.
Luonnos on nähtävillä 27.1.- 28.2.2020 välisen ajan.

Kuulutus (Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä)

Rakennusjärjestysluonnos 14.1.2020

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville alkuvuodesta 2020

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto on päättänyt 10.6.2020 § 45 asettaa rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville.
Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 15.6. - 7.8.2020 välisen ajan.

Kuulutus (Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä)

Rakennusjärjestysehdotus 18.5.2020

Raahen kaupunginhallitus on 28.9.2020 § 250 päättänyt asettaa palautteiden pohjalta päivitetyn rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville.
Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 5.10. - 11.11.2020 välisen ajan.

Kuulutus (rakennusjärjestysehdotus nähtävillä)

Rakennusjärjestysehdotus 18.8.2020

Kaupungin sekä kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana.

Ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta tehdään mahdolliset tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan oleellisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville.
Lupa- ja valvontajaosto esittää tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen kunnanhallitukselle, joka päättää sen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. 

Päivitetty rakennusjärjestys voimaan 22.4.2021

Raahen kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 10 ja Siikajoen valtuuston 28.1.2021 § 4 hyväksymä rakennusjärjestys on saavuttanut lainvoiman Raahessa 11.3.2021 ja Siikajoella 7.4.2021.

Rakennusjärjestys tulee voimaan 22.4.2021

Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Rakennusjärjestys

 

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa:

Raahen rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa:

johtava rakennustarkastaja
Juha Arola
puh. 040 130 3816
juha.arola [at] raahe.fi