Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan yhteinen rakennusjärjestys päivitetään. Raahen kaupunki aloittaa rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteistyössä Siikajoen kunnan kanssa. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut ajankohtaiseksi.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä siten, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön rakentumisen ohjausvälineenä. Tavoitteena on myös keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta.

Rakennusjärjestyksen päivitystyötä tehdään yhteistyönä Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa. Päivitystyötä koordinoi johtava rakennustarkastaja.

Yleistä rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys ja sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville helmikuussa 2019

Rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitetaan ilmoittamalla työn vireille tulosta ja asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/rakennusjärjestyksen päivittäminen

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen      23.5.2019

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen      25.11.2019

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville helmikuussa 2020

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto on päättänyt 14.01.2020 § 3 asettaa rakennusjärjestysluonnoksen yleisesti nähtäville.
Luonnos on nähtävillä 27.1.- 28.2.2020 välisen ajan.

Kuulutus (Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä)

Rakennusjärjestysluonnos 14.1.2020

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville alkuvuodesta 2020

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto on päättänyt 10.6.2020 § 45 asettaa rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville.
Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 15.6. - 7.8.2020 välisen ajan.

Kuulutus (Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä)

Rakennusjärjestysehdotus 18.5.2020

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta päivitetystä rakennusjärjestyksestä laaditaan muutosehdotus. Ehdotus päivitetystä rakennusjärjestyksestä käsitellään lupa- ja valvontajaostossa ja se esitetään kaupunginhallitukselle, joka päättää sen nähtäville asettamisesta. Muutosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja osallisille varataan mahdollisuus kirjallisten mielipiteiden esittämiseen.

Tavoitteena on, että ehdotus voidaan asettaa nähtäville alkuvuodesta 2020.

Ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta tehdään mahdolliset tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan oleellisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville.
Lupa- ja valvontajaosto esittää tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen kunnanhallitukselle, joka päättää sen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. 

Päivitetty rakennusjärjestys voimaan 2020

Lupa- ja valvontajaosto esittää tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen kunnanhallitukselle, joka päättää sen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi.
Rakennusjärjestyksen päivitys tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja siitä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tavoitteena on, että päivitetty rakennusjärjestys tulisi voimaan alkukesästä 2020.

 

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa:

Raahen rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa:

johtava rakennustarkastaja
Juha Arola
puh. 040 130 3816
juha.arola [at] raahe.fi