vireillä

Akm 246: Sairaalan alue

Asemakaavamuutos sijaitsee Pitkässäkarissa Sairaalan alueella. Aluetta kehitetään yleiskaavan tavoitteen mukaisesti. Vireilletulosta on ilmoitettu 29.1.2022.

Asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Raahen keskustan pohjoispuolella. Aluetta rajaavat Rantakatu, Kirkkokatu ja Pitkänkarinkenttä siihen liittyvine alueineen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa asumisen ja palvelujen korttelialueeseen. Lähivaikutusalue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia, painottuu Pitkänkarin kentän käyttöön. Sairaalan nykyinen tontti on rakennettu. Muu alue on nykyisin urheilupalvelujen käytössä, katualuetta tai metsää.

Asemakaavamuutos koskee Raahen kaupungin 30. (Pitkäkari) kaupunginosan kiinteistöä 678-30-3031-7 sekä osia kiinteistöistä 678-30-3021-1, 678-30-9901-0, 678-30-9903-0 ja 678-402-1-50. Kiinteistön 678-30-3031-7 omistaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Muut kiinteistöt omistaa kaupunki. Kiinteistö 678-30-3021-1 on vuokrattu.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa sairaalan alueella voimassa oleva vanhentunut asemakaava vastaamaan sairaalan kehitystarpeita tulevaisuudessa. Sairaalan alueeseen liitetään Kylmälahdenrannan asemakaavassa sille osoitettu lisäalue.

Asemakaavamuutoksella ajantasaistetaan alueen liikennejärjestelmä yleiskaavan tavoitteen mukaiseksi kaavaan merkityn kokoojakadun osalta. Sairaalan ohittava kokoojakatu sijoitetaan kaupungin omistamalle maa-alueelle. Suunnittelussa alueeseen liittyvät pelastus-, ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeet huomioidaan erityisesti.

Gellmanin sairaalan rakennusten maakunnallinen arvo huomioidaan tarvittavalla rakennussuojelumerkinnällä laadittavassa asemakaavassa.

Asemakaavoitustyö tehdään kaupungin, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja työtä varten valitun konsultin yhteistyönä. Asemakaavoitusta varten laaditaan tarvittavat selvitykset pääosin konsulttityönä.

Ehdotusvaihetta koskevat käsittelyt

Kaupunginhallitus päätti asettaa ehdotusvaiheen asemakaavamuutoksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville julkista kuulemista varten 9.5.-8.6.2022 väliseksi ajaksi. Asemakaavaehdotus esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.5.2022 Raahen sairaalan vanhan Gellmanin kokoustilassa. Kuulutus nähtävilläolosta julkaistiin Raahelaisessa 7.5.2022. Muistutuksen sai jättää kirjallisesti 8.6.2022 klo 15 saakka.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Valmisteluvaihe

Kehittämislautakunta asetti valmisteluvaiheen asemakaavamuutoksen MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 7.3.-28.3.2022 väliseksi ajaksi (kehittämislautakunta 2.3.2022 § 47). Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 5.3.2022.

Palaute valmisteluvaiheen asemakaavamuutosaineistosta pyydettiin jättämään kirjallisesti 28.3.2022 klo 12 mennessä sähköpostilla, verkkolomakkella tai postiosoitteeseen.

Asemakaavan valmisteluvaihe oli esillä kaavoittajan vastaanotolla torstaina 17.3.2022 klo 13–18 kaavoitusyksikön toimitiloissa osoitteessa Rantakatu 8 C (Softpolis, käynti ovi 5, 3. krs), 92100 Raahe. Tilaisuus oli kaikille avoin. Tilaisuuteen ei tullut kaupunkiorganisaation ulkopuolisia osallistujia.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja


Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistettiin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aloitteesta, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.11.2021 § 416. Aloite koski hyvinvointikuntayhtymän omistamaa kiinteistöä.

Asemakaavan muuttaminen sisältyy kaavoitusohjelmaan 2022 (KH 10.1.2022 § 6). Kaavoitusprosessia kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 11.1.2022. Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun OAS:n ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 19.1.2022 § 4.

Vireilletulosta on ilmoitettu 29.1.2022.

Palaute OAS:sta pyydettiin jättämään kirjallisesti 1.3.2022 mennessä. Määräajassa saatiin palautetta neljältä taholta. Palaute huomioidaan kaavoitusprosessissa.

Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

Akm 246 aluerajaus ilmakuvassa. Kuva: Raahen kaupunki, kaavoitus, 2022.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen