vireillä

Akm 243: Varvin itäosa

Asemakaavamuutos sijaitsee Varvin alueella ja täydentää Raahen kaupungin asuntotarjontaa yleiskaavan mukaisesti.

Asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Raahen keskustan eteläpuolella rautatien, Ratakadun, Merikadun ja Varvintien sekä Varvin asuinalueen rajaamalla alueella. Lähivaikutusalue, jolle suunnittelulla saattaa olla vaikutuksia, painottuu Varvin asuinalueelle.

Asemakaavamuutos koskee Raahen kaupungin 38. kaupunginosan (Varvi-Välikylä) kiinteistöä 678-38-3817-1 ja osaa kiinteistöstä 678-38-9903-0. Kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,5 ha.

Alueelle suunnitellaan vetovoimainen pientalovaltainen asuinalue yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavamuutos huomioi viereisen Varvin olemassa olevan asuinalueen. Nykyisin olemassa olevat toiminnot ympäröivällä alueella voivat jatkua ennallaan. Aluerajauksen sisälle sijoitetaan kortteleiden ja katujen lisäksi tarvittavat viheralueet. Tavoitteena on kaupunkikuvan ohella huomioida kestävä kehitys sekä tutkia kiertotalouden mahdollisuudet alueen toteutuksessa ja käytössä.

Asemakaavavalmistelu käynnistyy tammikussa 2022 yhteistyöllä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa. Pienaluesuunnittelu kurssin harjoitustöinä tehdään Varvin itäosan alueelle asemakaavamuutosluonnoksia, joita hyödynnetään asemakaavoituksessa vaihtoehtotarkasteluna. Kaavaluonnosta laaditaan alustavasti loppuvuodesta 2022.

Asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2018 (KH 12.2.2018 § 27). Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 14.12.2021 § 160. Vireilletulosta on ilmoitettu 18.12.2021.

Palaute OAS:sta pyydetään jättämään kirjallisesti 31.1.2022 mennessä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Akm 243 aluerajaus ilmakuvassa

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen