nähtävillä

Akm 242: Vanhan kaupungin asemakaava

Asemakaava on esitetyllä muutosalueella vanhentunut tai se ei asemakaavan hyväksymisen jälkeisten muutosten takia ole enää ajantasainen. Asemakaavanmuutos on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2018. Asemakaavoitusta varten on alueelle asetettu ehdollinen rakennuskielto.

Asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutos koskee Raahen Vanhan Kaupungin 1.-4. kaupunginosien korttelialueita, 5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvia korttelialueita ja 15. kaupunginosan korttelia 55 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32,65 hehtaaria.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Pitkänkarinkatuun, etelässä Koulukadun varren tontteihin ja osin Sovionkatuun sekä idässä Palokunnankatuun ja Miljoonaperän asuinalueeseen.

Alue on kulttuuriympäristönä erityisen arvokas. Se on Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit (RKY). Museovirasto on inventoinut RKY-luettelon vuonna 2009 kuvaamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitetta. Osa suunnittelualueesta kuuluu kaupunkiarkeologiseen alueeseen Raahen vanha asemakaava-alue. Alue luetaan kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Asemakaavoituksen tavoitteena on ratkaista aluekokonaisuuden rakennuskannan suojelua koskevat kysymykset sekä mahdollisuudet lisärakentamiseen. Alue osoitetaan asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksessa huomioidaan alueella olevat julkiset palvelut.

Asemakaavoitustyö tapahtuu kaupungin ja työtä varten valitun konsultin yhteistyönä. Asemakaavoitusta varten tullaan laatimaan tarvittavat selvitykset pääosin konsulttityönä. Muun muassa suunnittelualueen rakennuskannan arvot, alueen toteutunut rakentaminen ja toiminnan sisältö tutkitaan sekä määritellään mahdollinen täydennysrakentamisen tapa ja mitoitus. Lähtöselvitysvaihe päättyy vuodenvaihteessa 2020-2021.

Asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.2.2020. Neuvottelua varten laadittiin tarkennettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Lähtöselvitykset käytiin läpi viranomaistyöneuvottelussa 6.11.2020.

Tarkennettu OAS esiteltiin kehittämislautakunnalle 10.11.2020. OAS:sta on mahdollista jättää palautetta koko kaavaprosessin ajan. Virallinen palaute tulee jättää omalla nimellä, kirjallisena ja allekirjoitettuna kaavoituksen postiosoitteeseen, sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi tai Kommentoi kaavaa –lomakkeella kaupungin verkkosivun verkkoasioinnissa. OAS ja kaavoitusprosessi esitellään julkisesti yleisötilaisuudessa 15.12.2020.

Yleisötilaisuus (Live-tapahtuma)

Tiistaina 15.12.2020 klo 18–19:30

Vanhan kaupungin asemakaavoituksen (Akm 242) valmisteluvaihe käynnistyy vuoden 2021 alussa. Asemakaavoituksen eteneminen estellään etänä järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Osallistumismahdollisuudet kaavasuunnitteluun ja niiden alustavat ajankohdat sekä työpajoissa käsiteltävät teemat käydään läpi. Kaavoitusprosessia kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkaistu alla suunnittelutyötä koskevissa asiakirjoissa.

Asemakaavoitustyön lähtötietojen selvitykset ovat valmistumassa. Tilaisuudessa esitellään, mitä selvityksiä alueella on tehty ja mitä vaikutelmia alueesta on niiden pohjalta syntynyt. Selvitysten tarkempaan sisältöön syvennytään valmisteluvaiheen tulevissa työpajoissa.

Yleisötilaisuus on vapaasti seurattavissa ilman ennakkoilmoittautumista. Verkkotilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä, joihin vastataan tilaisuuden lopuksi.

Voit liittyä tilaisuuteen kaupungin Live-tapahtumat verkkosivulta.
Tervetuloa mukaan!

Vanhan kaupungin asemakaavoituksen kuvituskuva.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Ehdollinen rakennuskielto

Asiaa on käsitelty viimeksi 23.11.2020 § 324, jolloin kaupunginhallitus päätti ehdollisesta rakennuskiellon jatkamisesta suunnittelualueella. Kielto on MRL 53 § mukaisesti voimassa kaksi vuotta.
Ehdollisella rakennuskiellolla kielletään MRL 53 §:n nojalla purkaminen ja muu rakentaminen paitsi:

  • olemassa olevan rakennuksen säilymiselle välttämätön vähäinen kunnostaminen ja korjausrakentaminen sekä
  • olemassa olevan rakennuksen ylläpitämiseksi välttämättömät huoltotoimet ja korjausrakentaminen.
  • Erityisestä syystä MRL 171 § mukaisesti hyväksyttävin maankäytöllisin perustein voidaan lupa rakentamiselle tai toimenpiteelle hyväksyä poikkeamismenettelynä ehdollisen rakennuskiellon estämättä.

Rakennuskieltoon liittyvät asiakirjat

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Aloitusvaihe

Vanhan kaupungin asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2018 (KH 12.2.2018 § 27, tarkistettu kaavoitusohjelma). Kehittämislautakunta hyväksyi 3.12.2019 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 11.12.2018 § 127. Vireilletulo kuulutettiin 19.1.2019.

Kaupunginhallitus päätti 14.1.2019 § 5 asemakaavan ajanmukaisuudesta ja rakennuskiellosta suunnittelualueella. Ehdollinen rakennuskielto on MRL 53 § mukaisesti voimassa kaksi vuotta. 
Ehdollisella rakennuskiellolla kielletään MRL 53 §:n nojalla purkaminen ja muu rakentaminen paitsi:

  • olemassa olevan rakennuksen säilymiselle välttämätön vähäinen kunnostaminen ja korjausrakentaminen sekä
  • olemassa olevan rakennuksen ylläpitämiseksi välttämättömät huoltotoimet ja korjausrakentaminen.
  • Erityisestä syystä MRL 171 § mukaisesti hyväksyttävin maankäytöllisin perustein voidaan lupa rakentamiselle tai toimenpiteelle hyväksyä poikkeamismenettelynä ehdollisen rakennuskiellon estämättä.

Vireilletulon yhteydessä julkaistiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Asemakaavoitusprosessin suunnittelusta ja selvitystarpeista pidettiin viranomaistyöneuvottelu 28.2.2019. Varsinainen asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.2.2020.

Asemakaavan laadintatyö on kilpailutettu ja työhön valitun konsultin kanssa pidettiin työn aloituspalaveri 31.10.2019 ja sitä täydennettiin 26.2.2020.

Konsulttityöhön sisältyvät selvitykset laaditaan vuoden 2020 aikana.

Osallistaminen aloitusvaiheessa


Lakkautettuun kaavoitusprosessiin (akm 229, Bio huvimyllyn tontti) liittyvä selvitys:

Asemakaavoitusprosessi Bio Huvimyllyn tontilla päätettiin lakkauttaa (KH 6.4.2020 § 90). Kyseiseen asemakaavanmuutokseen sisältyvät suunnittelukysymykset ratkaistaan nyt vireillä olevassa Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksessa.


Valmisteluvaihe (asemakaavaluonnos)

Valmisteluvaihe käynnistyy vuoden 2021 alussa. Ensimmäinen osallistamistilaisuus on tavoiteaikataulun mukaan ajankohtainen maaliskuussa 2021.

Opaskartalla esitettynä Akm 242 kaavanrajaus. Kuva Raahen kaupunki 2019.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen