nähtävillä

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Suunnittelualue sijaitsee Maanahkiaisen alueella Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueella. Suunnittelualue ulottuu pohjoisreunaltaan Lännennokalta noin 5,5 km ja kauimmillaan noin 16,8 km länteen. Etelässä suunnittelualue ulottuu merialueella Hanhikivenniemestä lähimmillään noin 3,9 km ja kauimmillaan noin 17,3 km länteen. 

Osayleiskaava

Osayleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 95,79 km2, josta noin 42,47 km2 sijaitsee Raahen puolella ja noin 53,32 km2 sijaitsee Pyhäjoen puolella.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Rajakiiri Oy:n suunnitteilla olevan merituulivoimahankkeen sijoittuminen Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle ja laajimmillaan 40:n tuulivoimalan rakentaminen osayleiskaavaan osoitetuille alueille. Merituulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä merikaapeleista sekä merisähköasemista.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualueelle Raahen edustan merialueelle suunnitellaan enimmillään kuudentoista (16) yksikköteholtaan 12-30 MW tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualueella Pyhäjoen puolella suunnitellaan 24 vastaavan tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä.

Tuulivoimaloiden lisäksi Maanahkiaisen merituulivoimapuiston alueelle rakennetaan lisäksi merisähköasemia. Tuulivoimalat kytketään toisiinsa ja edelleen sähköasemiin merenpohjaan sijoitettavalla merikaapelilla, josta sähkö siirretään mantereelle merikaapelien ja ilmajohtojen avulla. Sähkönsiirron vaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Maanahkiaisen merituulivoimahanke toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä voimassa olevaa maakuntakaavaa (suunnittelualueelle sijoittuu tuulivoimaloiden alue -merkintä tv-2).

Nyt laadittava uusi Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava korvaa sisällöllisesti aiemman, voimassa olevan Maanahkiaisen merituulivoima-alueen osayleiskaavan vuodelta 2013. Alueella ei ole asemakaavaa.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava perustuu hankevastaava Rajakiiri Oy:n kaavoitusaloitteeseen, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt KH 28.3.2022 § 131 päättäessään kaavoituksen aloittamisesta. Osayleiskaavan laadinta sisältyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2023.

Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti vireilletulosta 17.1.2023 § 5. Vireilletulosta on ilmoitettu 20.1.2023.

Luonnosvaihe

Asiaa käsiteltiin 7.5.2024, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi osayleiskaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.5.–20.6.2024 väliseksi ajaksi mielipiteiden esittämistä varten. Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 15.5.2024.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.6.2024 klo 15 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, Kaavoitus, Rantakatu 8 C, 92100 Raahe tai sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi.

Yleisötilaisuus

  • keskiviikko 12.6.2024 klo 17–19 
  • Pyhäjoen lukio, Pauhasali (Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki)

Osayleiskaavaluonnos liitteineen esitellään yleisötilaisuudessa 12.6.2024. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

 

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Vireilletulo ja OAS

Yleisötilaisuus torstaina 2.2.2023

Yleisötilaisuus, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin, pidettiin torstaina 2.2.2023 klo 18–20 Tapahtumatalo Raahen Fregatti-salissa (Kirkkokatu 28, 2.krs).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Karttaan merkitty suunnittelualueen sijainti Raahen ja Pyhäjoen edustalla rannikolla.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén