vireillä

Akm 249: Länsi-Kalkan teollisuusalue

Asemakaavamuutos koskee Raahen kaupungin 37. kaupunginosan kiinteistöjä 
678-37-3714-1, 678-37-3712-1 sekä osaa kiinteistöistä 678-413-38-2, 678-38-9901-0.

Asemakaavamuutos

Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee SSAB Europe Oy:n Raahen terästehdas, länsipuolella on Aittalahti ja suojaviheraluetta sekä lintutorni. Alue rajautuu pohjoispuolelta Lapaluodontiehen, ja itäpuolella Rautaruukintiehen.

Suunnittelualue käsittää voimassa olevan Länsi-Kalkan teollisuusalueen (Ak 148) kokonaisuudessaan.

Suunnittelualue on osittain rakentumatonta. TMW Raahe Oy:lle on myönnetty rakennuslupa tontille 3714, jossa rakentaminen on käynnistynyt.

Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on osoittaa alue osayleiskaavaa noudattaen teollisuusalueeksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen yhtenä teollisuuskorttelina. Tavoitteena on poistaa kortteleiden 3714 ja 3715 välissä sijaitsevat Telikatu ja Länsi-Kalkka sekä ottaa alueet osaksi korttelialuetta. Lisäksi tarkistetaan rakennusoikeus ja aluetta koskevat kaavamerkinnät.

Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,8 ha.

Asemakaavamuutoksen yritysvaikutukset ovat myönteiset. Vaikutukset toteutuvat lyhyellä- ja keskipitkällä aikavälillä.

Asemakaavamuutos laaditaan konsulttityönä (AFRY Finland Oy) jota ohjaa Raahen kaupungin kaavoitus.

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2024 § 21 kaavoitusaloitteen. Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 7.5.2024 § 64. Vireilletulosta ilmoitettiin 15.5.2024.

OAS:sta on mahdollista jättää palautetta koko kaavaprosessin ajan. Virallinen palaute tulee jättää omalla nimellä, kirjallisena ja allekirjoitettuna. Palautteen voi jättää kaavoituksen postiosoitteeseen (Rantakatu 8 C, 92100 Raahe), sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi tai Kommentoi kaavaa –lomakkeella.
 

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Opaskartalla esitettynä Akm 249 kaavanrajaus.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén