voimassa

Haapajoki - Arkkukarin osayleiskaava

KV 25.5.2009 § 66, lainvoima 1.7.2009, voimaantulo 3.7.2009

Kaava-alue on suunnittelutarvealuetta ja rakennusluvan erityiset edellytykset tutkitaan suunnittelutarveratkaisulla.
Rantarakentaminen edellyttää MRL 72§:n mukaista poikkeamismenettelyä, joka rantarakentamisen osalta korvaa suunnittelutarveratkaisun.

Kaavaan oli osoitettu asuinrakentamisen sijoittuminen ja uusien rakentamisen alueiden kohdalla myös rakennuspaikkojen lukumäärä on kaavassa esitetty.

Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 700 ha.

Kaava-alueelle on laadittu rakentamistapaohjeisto, joka täydentää ja täsmentää asuinpientaloalueille esitettyjä yleispiirteisiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeiston 4.5.2009.

Lisätietoja
Kaavoitus