voimassa

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

KV 16.11.2013 §128, lainvoima 31.12.2013, voimaantulo 31.12.2013

Osayleiskaava mahdollistaa merituulivoimapuiston rakentamisen Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle.

Osayleiskaava on laadittu siten, että sen perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat MRL 77 § mukaisesti.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Perämerellä Raahen ja Pyhäjoen edustalla. Alue ulottuu pohjoisreunaltaan Lännennokalta lähimmillään noin 5,5 km ja kauimpana noin 16 km länteen. 
Etelässä suunnittelualue ulottuu merialueella Hanhikivenniemestä lähimmillään noin 4 km ja kauimpana noin 17 km länteen. Osayleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 42 km2 Raahen puolella.

Raahen puoleisessa Maanahkiaisen merituulivoima-alueen osayleiskaavassa on osoitettu ohjeelliset paikat 30 merituulivoimalalle sekä niiden tarvitsemille sähköasemille ja merikaapeleille. Pyhäjoen puoleiselle merialueelle sijoittuu 42 merituulivoimalaa. Hankkeesta vastaavan Rajakiiri Oy:n tavoitteena on toteuttaa Maanahkiaisen alueelle enimmillään 72 tuulivoimalan muodostama kokonaisuus. Maanahkiaisen merituulivoimapuiston arvioitu nimellinen sähköntuotantoteho olisi n. 216 – 432 megawattia (MW).

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén