voimassa

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

KV 29.4.2019 §28, lainvoima ja voimaantulo 6.4.2023.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleskaavan tavoitteena oli rakentamisen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen.

Rantavyöhykkeen rakentaminen mitoitettiinn ja määrä osoitettiin yksityiskohtaisesti kaavassa. Kaavassa osoitettiin myös rantavyöhykkeen ulkopuolisen kylä- ja haja-asutuksen rakentamisen periaatteet.

Kaava-alueen laajuus on noin 35,2 km2, josta vesipinta-alaa noin 19 km2. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijoittuu valtatien 8 länsipuolelle.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.4.2019 §28. 

Osayleiskaava materiaali:

Ilmakuvassa näkymä kohtisuorasti eteläisen rantayleiskaavan pohjoisosaan.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo