vireillä

Akm 233: Pattijärvien teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Raahen kaupungin kaupunginosan 51 (Korkelonkangas) kortteleita 1002-1006, niihin liittyviä teollisuusrakennus-, tie- ja lähivirkistysalueita, moottorikelkkailu- ja ulkoilureittejä sekä Raahen kaupungin kaupunginosan 27 (Kaupungimetsä) suojavihervyöhykettä, maa- ja metsätalousaluetta, teollisuusraidealuetta sekä kaupunginosan rajaa.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Raahen kaupungin kaupunginosan 51 (Korkelonkangas) korttelit 5105-5127 sekä niihin liittyvät viher-, erityis- ja katualueet. 

Asemakaavan muutoksella poistuvat korttelit 1003, 1005 ja 1006, sekä tontit 3, 4 ja 8 korttelista 1004.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 27. kaupunginosan (Kaupunginmetsä) ja 51. kaupunginosan (Korkelonkangas) teollisuusalueiden rajaamalla, osin asemakaavoittamattomalla alueella. 

Alue rajautuu lounaassa Kiiluntiehen, kaakossa metsäalueeseen ja koillisessa Korkelonkankaan teollisuusalueeseen. Luoteispuolella kulkee valtatie n:o 8. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee SSAB:n tehtaalle johtava sähköistetty päärata suoja-alueineen.  Alueen pinta-ala on 125 hehtaaria ja se on pääosin Raahen kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun tavoitteena on teollisuustonttivarannon lisääminen ja vastaaminen Raahen alueen tämän hetkiseen teollisuustonttikysyntään.

Asiaa on käsitelty viimeksi 18.2.2016 § 18, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtävillä olosta.

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville 29.2. - 31.3.2016 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Suunnittelualueen rajaus esitetään ilmakuvassa.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö

Anu Syrjäpalo