vireillä

Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alue

Kohteen suunniteltu uusi käyttötarkoitus poikkeaa yleiskaavasta, joten asemakaavanmuutos tehdään
sen johdosta huomioiden yleiskaavan tarkoitus ja sisältövaatimukset.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee Raahen kaupungin 38. kaupunginosan Varvi-Välikylä korttelia 3828 ja siihen liittyvää katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria.

Suunnittelualue sijaitsee Välikylässä osoitteessa Rautaruukintie 35. Alue on Rautaruukintien ja Valtakadun risteyksessä liikennealueeseen ja metsään rajautuvalla alueella. Alueen läheisyydessä on Välikylän asuinalue.

Asemakaavamuutoksen kohteena on oppilaitoskäytöstä poistunut Aikuiskoulutuskeskus. Alue on Raahen kaupungin omistuksessa. Raahen kaupunki on vuokrannut kiinteistön rakennuksineen Ruona Oy:lle. Entisen aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin suunnitellaan sijoitettavaksi uutta omistaajaa palvelevaa toimintaa yleiskaavasta poiketen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia korttelialueen käyttötarkoitus uudelleen. Asemakaavanmuutoksella tutkitaan myös rakentamistehokkuus vastaamaan tontille sijoitettavaksi suunniteltua uutta toimintaa. Yleiskaavasta pokkeaminen tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä riittävillä yleiskaavan tarkoitusta vastaavilla selvityksillä.

Asemakaavoitustyö tehtiin kaupungin ja konsultin yhteistyönä. Asemakaavoitusta varten tarvittavat selvitykset laadittiin konsulttityönä. Muun muassa suunnittelualueen toiminnan sisällön vaikutukset lähiympäristöön ja aluerakenteeseen tulee pystyä arvioimaan selvitysten pohjalta. 

Asiaa on käsitelty 3.5.2021, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi vastineen asemakaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja esitti asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 24.5.2021. Päätös on kuulutettu 2.6.2021.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Vireilletulo

Asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2020 (KH 20.12.2020 § 404). Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 14.1.2020 § 5. Asemakaavoitukseen ryhtyminen käytiin läpi viranomaistyöneuvottelussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 17.1.2020.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 26.2.2020. Neuvottelussa hyväksyttiin aiottu asemakaavoitusprosessi. Asemakaavoitustyötä tekevä konsultti valittiin helmikuun lopussa, aloituspalaveri pidettiin 28.2.2020. Konsulttityöhön sisältyvät selvitykset käynnistettiin.

Vireilletulosta on ilmoitettu 29.2.2020.

Suunnitteluvaihetta koskevat asiakirjat


Luonnosvaihe

Kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen 16.6.2020 ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 29.6.-28.8.2020 väliseksi ajaksi mielipiteiden esittämistä varten. Luonnosasiakirjoihin voi kaupungin verkkosivun ja Teknisen keskuksen ilmoitustaulun lisäksi tutustua Raahen kaupunginkirjaston aulassa (Rantakatu 45, Raahe). Osallisilla oli oikeus jättää mielipide kaavaluonnoksesta.

Asemakaavanmuutosluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa 13.8.2020 (Brain Center). Yleisöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa suullista palautetta kaavaluonnoksesta.

Suunnitteluvaihetta koskevat asiakirjat


Ehdotusvaihe

Kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavamuutosehdotuksen 23.2.2021 ja esitti kaupunginhallitukselle sen asettamista julkisesti nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.3.2021 asemakaavamuutosehdotuksen ja asetti aineiston MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.3.-16.4.2021 (30 vrk) väliseksi ajaksi Raahen kaupungin Tekniseen keskuksen ilmoitustaululle ja kaupungin verkkosivuille. Osallisilla oli oikeus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.

Asemakaavanmuutosehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeitse suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuokramiehille. Ehdotusaineisto annettiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Muilta asianosaisilta viranomais- tai toimijatahoilta pyydettiin lausunto. (KH 1.3.2021 § 65.)

Asemakaavamuutos esiteltiin kaavoittajan vastaanotolla keskiviikkona 31.3.2021 klo 18.00-19.00. Yleisötilaisuus toteutettiin virtuaalitapahtumana. Yleisöllä oli mahdollisuus esittää verkkolähetyksen aikana kysymyksiä kirjallisesti. Kysymyksiä ei jätetty.

Suunnitteluvaihetta koskevat asiakirjat

Aikuiskoulutuskeskus ilmakuvassa.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen