vireillä

Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu Raahen saariston ja kaupungin välittömään läheisyyteen, käsittäen Pitkäkarin ranta-alueen, osittain Pitkäkarin alueen, Raahen seminaarin (Kampusalue) ja Seminaarinrannan, Takarannan, Ilolinnan, Maijanpauhan, Iiläisen, Ulkofantin ja Pursimajan sekä venesataman alueen sekä näihin alueisiin välittömästi liittyvät vesialueet.

Osayleiskaava

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 114,4 hehtaaria, josta vesipinta-alaa on noin 48,3 ha ja maa-pinta-alaa noin 66,1 ha. Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa.

Pitkäkarin ranta-alueen osayleiskaavan tavoitteena on selvittää alueen soveltuvuus vakituiseen asumiseen ja loma-asumiseen, tarkistaa nykyisen loma-asutuksen mitoitus ja määrä, tutkia liikenneyhteydet, kartoittaa yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvat alueet ja määrittää eri suojeluohjelmien kannalta merkittävät kohteet. Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kulttuurihistoria, luonnonympäristöarvot sekä maankohoamisrannikon erityispiirteet ja meritulvavaara. 

Osayleiskaavan laatii konsultti, joka kilpailutetaan. Yleiskaavatyötä ohjaa ja valvoo Raahen kaupungin kaavoitus. Yleiskaavoituksesta vastaa Raahen kaupunki.

Pitkäkarin ranta-alueen osayleiskaavan laatiminen sisältyy Raahen kaupunginhallituksen 20.12.2019 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2020. Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti vireilletulosta 16.6.2020 § 54.
Vireilletulosta on ilmoitettu 27.6.2020.

Esittely- ja keskustelutilaisuus

Raahen kaupungin kaavoitus järjestää 29.9.2022 klo 18-20 Brain Centerin luentosalissa Pitkäkarin osayleiskaavan laadintaan liittyvän kuulemistilaisuuden, johon on kutsuttu kaikki kaava-alueen vuokrapalstojen haltijat ja toimijat.  
 
Tilaisuudessa esitellään työn lähtökohtia, selvitysten tuloksia sekä niiden pohjalta tehtäviä suunnitteluun vaikuttavia johtopäätöksiä. Tilaisuudessa varataan osallistujille mahdollisuus mielipiteensä/toiveidensa esittämiseen. 

Vastaus aikaa oli 30.10.2022 saakka. Kiitos palautteesta.

Jätä mielipiteesi/toiveesi tällä lomakkeella

Laadimme tapaamisesta muistion, jonka lähetämme niin ikään kirjeitse alueen vuokralaisille. Samassa yhteydessä välitämme tiedot tilaisuutta varten järjestetystä palautteenantokanavasta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Rakennuskielto

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.8.2020 § 201 määrätä Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaavan suunnittelualueelle MRL 38 §:n mukaisesti rakennuskiellon ja MRL 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoituksen osayleiskaavan laatimista varten. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa viisi (5) vuotta.
Rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta on ilmoitettu 22.8.2020.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Ortoilmakuva Pitkänkarin alueelta.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén