Pohjavesialueet

Pohjaveden muodostumisalue on pohjavesialueen osa, jossa maaperän vedenläpäisevyys vastaa vähintään hienon hiekan läpäisevyyttä. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää. Muodostumisalueeseen kuuluvat kaikki ne alueet, joilla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen. Raahessa pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksesta sekä niiden muutoksista vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). Raahessa ei ole yhtään E-merkittyä pohjavesialuetta.

Raahen pohjavesialueet:

1-luokka

  • Palokangas-Selänmäki (11582051A ja 11582051B)
  • Möykkylä-Mäntylampi (11926001)
  • Vihanninkangas (11926002)
  • Alpua-Lumijärvi (11926003)
  • Lukkaroistenperä (11926004)

Pohjavedensuojelu

Merkittävimpiä pohjavesiriskiä aiheuttavia toimintoja ovat liikenne, asutus, yritystoiminta, vanhat pilaantuneet maa-alueet, maatalous sekä maa-ainesten otto.

Raahessa on tehty pohjavesien suojelusuunnitelmat Palokangas-Selänmäki pohjavesialueelle ja Vihannin harjujaksolle, joka sisältää pohjavesialueet Möykkylä-Mäntylampi, Vihanninkangas ja Alpua-Lumijärvi.

Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa suojelusuunnitelmissa esitettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskitoiminnot saadaan minimoitua. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa. Raahessa kaikki yhdyskunnan käyttämä vesi on pohjavettä. Tavoitteena on turvata riittävästi hyvälaatuista pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa varten myös tuleville sukupolville.

Lähteet

Lähde on paikka, jossa pohjavesi purkautuu maan pinnalle. Lähteet ja niiden ympäristö ovat merkittäviä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaarantaminen on vesilain nojalla kiellettyä.