Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös pienryhmässä.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on yksi ryhmässä toimiva ja kolme kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO) ja kommunikaatio-ohjaaja, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.

Milloin kasvun ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja / tai kommunikaatio -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on

 • viivästynyt puheenkehitys tai puheen ymmärtämisen haasteita
 • sosiaalisia vaikeuksia esim. hän ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, väkivaltaisuus, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, tottelemattomuus
 • tarkkaavaisuuden suuntaamisen / ylläpidon pulmia
 • siirtymätilanteiden haasteita
 • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteita
 • kehityksen viivästyminen
 • oppimisen vaikeutta
 • muutoksia elämässä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 • toimii ryhmässä tai "kiertää" yksiköissä
 • on huoltajien ja henkilökunnan tukena yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
 • havainnoi ja arvioi lapsen kehitystä yhdessä huoltajien ja henkilökunnan kanssa sekä ohjaa lapsen tarvittaessa arvioihin / tutkimuksiin
 • tekee vanhempien luvalla monialaista yhteistyötä mm. puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden ja koulun kanssa
 • on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • tekee yhteistyötä yksiköiden johtajien kanssa
 • konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 • kartoittaa ja koordinoi kehityksen ja oppimisen tukea

Kommunikaatio-ohjaaja / AAC-menetelmät

 • Kaikki lapset hyötyvät erilaisista kommunikaatiokeinoista; kuvista, esineistä ja tukiviittomista. Kun lapsen puheen tai kielen kehitys ei etene normaaliin tapaan, niitä voidaan tukea tehostamalla kommunikaatiomenetelmien käyttöä.
 • Niiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään ja ajatteluaan sekä oppii jäsentämään ympäristöään. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista voi kuitenkin tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän.
 • Varhaiskasvatuksesta saa sekä tukea että tietoa, ideoita ja ohjausta erilaisten kommunikaatiokeinojen käyttöön.
Lapsi kirjoittaa.
Kuva: Pixabay.
Yhteystiedot ja toiminta-alueet

Kaisu Aulakoski
VEO
kaisu.aulakoski [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6934.

 • Ollinsaaren päiväkoti
 • Antinkankaan päiväkoti
 • ryhmäperhepäivähoito Tipsula
 • perhepäivähoito
 • yksityiset päiväkodit
 • Raahen seurakunta

Merja Jutila
VEO
merja.jutila [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6863

 • Lybeckerinpuiston päiväkoti
 • Uhtuanpuiston lastentalo
 • Pattasten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkoti
 • avoin varhaiskasvatus

Ansa Alakurtti-Björkman
VEO
ansa.alakurtti-bjorkman [at] raahe.fi
Puh. 040 311 0444

 • Vihannin päiväkoti ja Vihannin perhepäivähoito
 • Yksityinen päiväkoti Heikkari
 • Saloisten päiväkodin etäryhmä Vekkula
 • Kummatin päiväkoti
 • Saloisten päiväkoti

Marjo Lahti
Kommunikaatio-ohjaaja
marjo.lahti [at] raahe.fi
Puh. 044 439 4329