Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös pienryhmässä.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on yksi ryhmässä toimiva ja kolme kiertävää varhaiserityisopettajaa (VEO) ja AAC-ohjaaja, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.

Milloin kehityksen ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiserityisopettajan ja / tai AAC -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on

 • viivästynyt puheenkehitys tai puheen ymmärtämisen haasteita
 • sosiaalisia vaikeuksia esim. hän ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, väkivaltaisuus, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, tottelemattomuus
 • tarkkaavaisuuden suuntaamisen / ylläpidon pulmia
 • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteita
 • kehityksen viivästyminen
 • oppimisvaikeus
 • muutoksia elämässä

Varhaiserityisopettaja

 • toimii ryhmässä
 • käy yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa, esiopetusryhmissä sekä perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoryhmissä
 • on huoltajien ja henkilökunnan tukena yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
 • ohjaa lasta tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon
 • tekee vanhempien luvalla monialaista yhteistyötä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden, koulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • arvioi lapsen kehitystä yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa
 • on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 • kartoittaa ja koordinoi kehityksen ja oppimisen tukea

AAC-ohjaaja

Silloin kun lapsen puhekieli ei kehity normaaliin tapaan, hänen puheen kehitystään voidaan tukea esimerkiksi tukiviittomien, erilaisten kuvien tai esineiden avulla (= vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot = AAC =Augmentative and Alternative).

Niiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään ja ajatteluaan sekä oppii jäsentämään ympäristöään vaikeuksista huolimatta. Puhumisen taitojen karttuessa vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen merkitys vähenee ja niiden tarve jää ehkä kokonaan pois. Joskus puhetta korvaavista kommunikointikeinoista voi kuitenkin tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän.

AAC-ohjaaja:

 • työskentelee varhaiskasvatushenkilöstön ja perheiden tukena
 • jakaa tietoa, ideoi ja ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä lasten leikeissä ja arkipäivän tilanteissa
 • valmistaa tarvittavaa materiaalia yksiköiden käyttöön
Lapsi kirjoittaa.
Kuva: Pixabay.
Yhteystiedot ja toiminta-alueet

Kaisu Aulakoski
VEO
kaisu.aulakoski [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6934.

 • Ollinsaaren päiväkoti
 • Antinkankaan päiväkoti
 • ryhmäperhepäivähoito Tipsula
 • perhepäivähoito
 • yksityiset päiväkodit
 • leikkitoiminta

Merja Jutila
VEO
merja.jutila [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6863

 • Lybeckerinpuiston päiväkoti
 • Pattasten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkoti, paitsi Vekkula-ryhmä

Kaisamaria Kakkuri
VEO
kaisamaria.kakkuri [at] raahe.fi
Puh. 040 311 0444

 • Vihannin päiväkoti ja Vihannin perhepäivähoito
 • Yksityinen päiväkoti Heikkari
 • Satulehdon päiväkodin Vekkula-ryhmä
 • Kummatin päiväkoti
 • Saloisten päiväkoti

Jatta Ala-Mattila
jatta.ala-mattila [at] raahe.fi
Puh. 040 830 3048

 • Ollinsaaren päiväkotiryhmän VEO

Marjo Lahti
AAC-ohjaaja
marjo.lahti [at] raahe.fi
Puh. 044 439 4329