nähtävillä

Akm 245: Raahen liikekeskustan asemakaava

Suunnittelualue on Raahen kaupungin kaupallinen keskus, jossa sijaitsee kolme liikekiinteistöä. Kaava-alueen keskellä sijaitsee Raahen keskuspuisto, Härkätori.
Alue rajautuu Kirkkokatuun, Sovionkatuun, Ratakatuun, Asemakatuun, Fellmannin puistokatuun ja osittain linja-autoaseman tontille.
 

Asemakaavanmuutos

Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos perustuu Osuuskauppa Arinan, Raahen Seudun Osuuspankin ja Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 kaavoitusaloitteisiin, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt KH 29.6.2020 § 178 päättäessään kaavoituksen aloittamisesta. Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos tullaan sisällyttämään Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2021.

Kaavoitettavan maa-alueen omistus jakautuu Raahen kaupungin (28 293 m2), Osuuskauppa Arinan (7 190 m2), Raahen Seudun Osuuspankin (2 425 m2), sekä Kiinteistöosakeyhtiö Raahen Laivurinkatu 26 (2 021 m2) kesken. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 4,0 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueella voimassa olevat, osin vanhentuneet asemakaavat voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, kehittää Raahen kaupungin liikekeskustaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseksi (MRL 54 §).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupungin liikekeskustan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön synnyttämiseksi. Voimassa olevan Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan mukaan asemakaavoituksella tulee luoda viihtyisiä kaupunkitiloja, kehittää kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa rakentamista, luoda edustavaa kaupunkikuvaa, voimistaa kaupallisen keskustan elinvoimaisuutta ja kehittää alueen pysäköintiratkaisuja huomioiden Härkätorin puiston alue osana viihtyisää kaupunkikeskustaa.

Asemakaava laaditaan konsulttityönä ja sitä ohjaa Raahen kaupungin kaavoitus. Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti SAFA Johannes Jutila. Lisätietoa asemakaavamuutoksesta löytyy konsultin projektisivuilta.

Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 27.10.2020 § 96. Vireilletulosta on ilmoitettu 31.10.2020.

Yleisötilaisuus ja työpaja osallisille, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään, pidettiin lauantaina 28.11.2020 klo. 13.00 – 16.00. Ennakkotiedoista poiketen yleisötilaisuus ja työpajat järjestettiin ainoastaan etänä.

  • Youtubessa on katsottavissa dronevideo suunnittelualueelta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Vireilletulopäätös (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.10.2020 (pdf)
 

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén