Yleiskaavoitus

Tällä hetkellä on Raahen kaupungin alueella vireillä kolme yleiskaavan laadintatyötä. Näistä kaksi ohjaa tuulivoimaloiden sijoittamista alueelleen. Yksi kaavoista, Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava, ohjaa lähtökohtaisesti asuinrakentamisen mahdollisuuksia Raahen eteläisimmällä merenranta-alueella.

 

Yleiskaavoituksen merkittäviä aihekokonaisuuksia

Raahen itäiset tuulivoimapuistot

Raahen kaupunki käynnisti Raahen itäisten tuulivoimapuistojen kaavoituksen tulleiden usean kaavoitusaloitteen pohjalta. Asiaa on käsitelty kokonaisuutena viimeksi 5.5.2011, jolloin maankäytön suunnittelutoimikunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti osayleiskaavojen vireilletulosta. Raahen itäisten tuulivoima-alueiden osayleiskaavoja koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 19.5.2011 ja sitä on päivitetty 28.5.2013 YVA- selostuksen tietojen pohjalta. Kaavoitus tuli vireille 20.5.2011.

Raahen itäosiin sijoittuville tuulivoima-alueille tehtiin yhteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa otettiin huomioon kaikkien itäosiin suunnitteilla olevien tuulipuistojen ympäristövaikutukset sekä niiden yhteisvaikutukset. Hankkeita koskeva YVA-menettely saatiin päätökseen vuonna 2013.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mukana olleesta Pöllänperän tuulivoima-alueen toteuttamisesta on luovuttu muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten takia syksyllä 2013. Yhteysviranomaisen YVA-lausunnon mukaan Pöllänperän alue ei sovellu tuulivoimarakentamiseen. 

Raahen itäisten tuulivoimapuistojen kaavoitusta on käsitelty 27.10.2014 §123 ja §124, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Nikkarinkaarron ja Annankankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Osayleiskaavat tulivat voimaan 12.12.2014 (lainvoima 2.12.2014).

Raahen itäisten tuulivoimapuistojen kaavoista ovat vielä vireillä Hummastinvaaran ja Yhteisenkankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavat.